Pedagogisch beleid

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen. De inbreng van zowel ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een eerlijk en respectvol mens, iemand die zich verantwoordelijk voelt, open staat voor nieuwe ideeën, sociaal denkend en assertief is. Kenmerken die wij als fundamenteel beschouwen voor een goed functionerend mens in de maatschappij.

Door invulling te geven aan de vier centrale pedagogische doelen, zoals omschreven in de Wet Kinderopvang, wordt bijgedragen aan het vormen van de hierboven genoemde kenmerken. De vier centrale pedagogische doelen zijn tevens een leidraad in het pedagogisch beleidsplan.

Deze vier pedagogische doelen zijn:
1.  Het bieden van emotionele veiligheid;
2.  Gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen;
3.  Gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen;
4.  Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken.

Emotionele veiligheid

Een kind heeft het recht zich emotioneel veilig te voelen. Die emotionele veiligheid maakt het mogelijk dat een kind zich verder kan ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de emotionele veiligheid van het kind door het bieden van structuur en het stellen van duidelijke grenzen. De pedagogisch medewerkers zijn consequent in hun gedrag en reacties. Daarnaast maken kinderen en pedagogisch medewerkers duidelijke afspraken en is er een heldere dagindeling. Hierdoor weten kinderen en pedagogisch medewerkers wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. De herkenbare en terugkerende structuur geeft duidelijkheid aan de kinderen en draagt bij aan het waarborgen van een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Persoonlijke competenties

Kinderen dienen genoeg ruimte te krijgen om persoonlijke kenmerken als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, veerkracht, creativiteit en flexibiliteit te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij het ontwikkelen van deze kenmerken door activiteiten passend bij de leeftijd aan te bieden. Er wordt ruimte gecreëerd voor sport, spel en creativiteit door het aanbod van materialen en activiteiten goed aan te laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van een kind, zonder een kind het initiatief uit handen te nemen.

Sociale competenties

Het omgaan met leeftijdsgenoten is dé manier om sociale competenties te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan samenwerken, conflicten oplossen, conflicten voorkomen en hulpverlenen. Door de omgang met leeftijdsgenootjes wordt het gevoel van sociale verantwoordelijkheid van het kind aangesproken en versterkt en tevens wordt het empathisch vermogen van een kind ontwikkeld. Ook in het ontwikkelen van de sociale competenties is een rol weggelegd voor de pedagogisch medewerkers, zij stimuleren en motiveren kinderen en begeleiden de activiteiten waarbij de sociale competenties tot uiting komen.

Normen en waarden

Bij De Thuisclub krijgen kinderen de kans om in aanraking te komen met de diversiteit van de samenleving. Kinderen leren respect te hebben voor verschillen tussen zichzelf en een ander en iedereen te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie, zij bejegenen elkaar en de kinderen met respect en beleefdheid. Samen met de kinderen stellen de pedagogisch medewerkers regels op en maken zij afspraken.

Bij De Thuisclub wordt te allen tijde fatsoenlijke taal gebruikt, zowel door de kinderen als ook door de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor dieren, natuur en milieu, en dat zij zorgvuldig omgaan met het speelgoed van De Thuisclub.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven

Vacature Pedagogisch medewerker bij de Sport BSO

Door de uitbreiding bij de Sport BSO zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers [...]

Uitbreiding Sport BSO Bennekom

Door de grote belangstelling voor onze sportieve BSO gaan wij uitbreiden! Vanaf 1 februari 2019 [...]

Gezonder voedingsbeleid De Thuisclub

De afgelopen tijd zijn wij op al onze opvanglocaties geleidelijk gestart met een gezonder voedingsbeleid. [...]

[dc_social_wall id=”7926″]

.